CÔNG TY TNHH ARS NOVA VIỆT NAM
  • HOME »
  • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

 Với trách nhiệm xã hội là một công ty phát triển phần mềm, Ars Nova Việt Nam (sau đây gọi là công ty chúng tôi) sẽ sử dụng thông tin cá nhân một cách thích hợp. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm xã hội của mình, bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi cá nhân, và tuân thủ tất cả những quy định về thông tin cá nhân. Ngoài ra, để hiểu rõ được chính sách được trình bày sau đây, công ty chúng tôi đã tạo ra hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng cải thiện trên toàn công ty theo khuynh hướng IT (kỹ thuật) tiên tiến nhất, khuynh hướng rủi ro trong phân phối, sự thay đổi của nhu cầu xã hội, và sự thay đổi trong môi trường quản lý.

a) Trong thời gian công ty chúng tôi được ủy thác thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ trình bày mục đích để có được thông tin đã nêu và tiến hành tiếp nhận/sử dụng/cung cấp thông tin cá nhân một cách thích hợp. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân vượt quá giới hạn cần thiết để đạt được mục đích sử dụng thông tin này (sử dụng ngoài mục đích đạt được). Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp thích hợp cho các mục đích này.

b) Công ty chúng tôi tuân thủ các luật pháp, quy định, hướng dẫn do khu vực thiết lập cũng như những tiêu chuẩn trong việc có được thông tin cá nhân.

c) Liên quan đến việc không được phép truy cập thông tin cá nhân, tiết lộ thông tin cá nhân, nguy cơ phá hoại hoặc mất mát thông tin cá nhân, công ty chúng tôi áp dụng những biện pháp để thiết lập giới hạn an toàn hợp lý, để việc quản lý tài nguyên thích hợp với công việc kinh doanh thực tế, và không ngừng cải thiện hệ thống bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa tất cả những nội dung không đúng. Hơn nữa, chúng tôi còn kiểm tra các quy định chính thức trong nội bộ, v.v…, và bảo vệ thông tin cá nhân dưới những điều kiện bảo mật tối ưu.

d) Công ty chúng tôi đưa ra những quy định chính thức trong nội bộ tương ứng với những khiếu nại và tư vấn về việc sử dụng và quản lý thông tin cá nhân và xử lý những khiếu nại và thực hiện tư vấn một cách nhanh chóng và chân thành nhất.

e) Chúng tôi tiến hành đánh giá lại hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân thường xuyên/thích hợp dựa trên những thay đổi về tình hình xung quanh công ty chúng tôi, và không ngừng cải thiện.

Ngày ban hành: Ngày 1/4/2013

Chủ tịch Wakayama Daichi Ars Nova Việt Nam

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Để cung cấp dịch vụ thuận lợi, Tập đoàn Ars Nova (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) phải có được những thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện dịch vụ. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được sẽ sử dụng theo “các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” của công ty chúng tôi, hoặc theo những cách thức sau đây.

1. Giám sát viên bảo vệ thông tin cá nhân
Wakayama Daichi Ars Nova Việt Nam +84-28-3526-5588

2. Sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân có được vào những mục đích sau đây.

Sử dụng thông tin cá nhân trực tiếp có được từ hồ sơ do cá nhân cung cấp

(1) Thông tin cá nhân của nhân viên
•Công việc tính lương
•Công việc bảo hiểm xã hội
•Công việc quản lý lao động nguồn nhân lực
•Công việc giấy tờ của công ty, thủ tục văn phòng và truyền thông nội bộ
•Chăm sóc sức khỏe
•Quản lý bảo mật

(2) Thông tin cá nhân từ hồ sơ tuyển dụng
•Đánh giá khả năng tiếp nhận của người xin việc
•Liên hệ với người xin việc
•Thủ tục thuê mướn

(3) Thông tin cá nhân của khách hàng
•Đàm phán kinh doanh, những liên lạc liên quan đến công việc, những công việc liên quan đến việc tiếp nhận đặt hàng

Sử dụng thông tin cá nhân có được thông qua các phương pháp khác ngoài hồ sơ do cá nhân trực tiếp cung cấp

  ① Thông tin cá nhân được ủy thác
    ・Sử dụng để hoàn thành các hợp đồng kinh doanh được ủy thác như phát triển phần mềm trong phạm vi cần thiết.

3.Về việc tiết lộ thông tin cá nhân, v.v…
  Khi công ty chúng tôi nhận được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân thích hợp từ chính khách hàng, hoặc người đại diện của họ, chúng tôi sẽ trả lời trong khoảng thời gian hợp lý, ngoại trừ các trường hợp tương ứng sau đây.
1.Trong trường hợp có nguy cơ thiệt hại cho khách hàng, hoặc cho tài sản, thân thể, cuộc sống của bên thứ ba, hoặc các quyền và lợi ích khác.
2.Trong trường hợp có nguy cơ gây trở ngại cho các hoạt động hợp lý trong công việc của công ty
3.Trong trường hợp những hành động đó sẽ vi phạm pháp luật và quy định

 
4. Về việc sử dụng các Cookie trên trang web công ty phát triển
Chúng tôi không thu được thông tin cá nhân thông qua các cách thức bí mật là cách thức mà người đang được nói đến không thể dễ dàng nhận ra được như khi sử dụng cookie và web beacons.

5. Quầy tiếp nhận xử lý thông tin cá nhân, các câu hỏi, khiếu nại, v.v…
Vui lòng liên hệ địa chỉ nêu trên “Quầy tiếp nhận thông tin cá nhân” đối với những than phiền, yêu cầu về thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi có được.

6. Tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân có thầm quyền
Ở thời điểm hiện tại, công ty chúng tôi không liên kết với bất kỳ tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân có thẩm quyền nào.

■Liên hệ
Liên hệ: Phòng Tổng vụ 
Số điện thoại: +84-28-3526-5588
Email: info@arsnv.co.jp
Ngày 1/4/2013
Wakayama Daichi, Đại diện công ty Ars Nova Việt Nam

Copyright © CÔNG TY TNHH ARS NOVA VIỆT NAM All Rights Reserved.
Powerd by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.